2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Metodiskā padome

Metodiskās padomes darbības virzieni:
 • Mērķtiecīgs, sistemātisks darbs izglītības procesa pilnveidē, aktuālu pedagoģisku, sociālu, psiholoģisku problēmu risināšanā;
 • Pamatotu, aktuālu mērķu un uzdevumu izvirzīšana izglītības iestādes attīstībai;
 • Pedagogu savstarpējās sadarbības, pieredzes apmaiņas organizēšana, jaunas pieredzes veidošana, inovāciju ieviešana un veicināšana, starpdisciplināru projektu realizācija;
 • Pedagogu profesionālās izaugsmes un pašaktivitātes izvērtējuma sistēmas veidošana;
 • Pedagoģisko darbinieku vajadzību izpēte un konkrētu uzdevumu izvirzīšana;
 • Izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanas kārtības regulāra aktualizēšana;
 • Pašizglītības iespēju nodrošināšana, tālākizglītbas iespēju informatīvās bāzes veidošana
 • Metodiskos atbalsta materiālu izstrādes organizēšana.
 • Jaunu meklējumu izglītības kvalitātes nostiprināšanā ierosināšana;
 • Pedagogu radošo darbu skates organizēšana, izstrādņu apkopošana;
 • Metodisko pieredzes un labās prakses piemēru apkopošana;
 • Pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošana. 
 • Sadarbība ar ģimnāzijas padomi un skolēnu padomi.
Metodiskās padomes sastāvs un vadība:
 • Skolas Metodiskās padomes sastāvu veido metodisko grupu vadītāji, direktora vietnieki, bibliotekārs;
 • Metodiskās padomes darbu koordinē un vada metodiskā darba vadītāja - metodiķe Kristīne Lukaševica.

Metodiskās grupas (MG):

Humanitāro un sociālo zinātņu mācību priekšmetu MG (vadītāja– E.Beļauniece)

 • latviešu valoda un literatūra
 • vēsture
 • Kulturoloģija
 • Sociālās zinības
 • politika un tiesības
 • ekonomika
 • komunikācija un mediji

Dabaszinību mācību priekšmetu MG (vadītāja – E.Pētersone)

 • matemātika
 • fizika
 • inženierzinības
 • ķīmija
 • bioloģija
 • datorika
 • ģeogrāfija
 • vides zinības

Svešvalodu MG (vadītāja –D.Vaidote)

 • angļu val.
 • vācu val.
 • krievu val.
 • franču val.

Kultūrizglītības un sporta mācību priekšmetu MG (vadītāja – L.Kraukle)

  • sports un veselība
  • mūzika
  • dizains un tehnoloģijas

Klašu audzinātāju MG (vadītāja – L.Irbe)

Interešu izglītības MG (vadītāja - L.Irbe)

Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis