2023/2024.
m.g.
Dzeltenā krāsā

Mēs katrs izvēlamies savu galamērķi, bet, lai tajā nokļūtu, mums nepieciešams atcerēties, ka to veido daudzas mazas uzvaras.Santa Socka, 12.klase

Laiks ir kā smiltis smilšu pulkstenī- tas plūst bez apstājas neizzinātā telpā, uzkrājot un aizķerot līdzi labāko, kas ir- ar iespēju to vēlreiz atgriezt atpakaļ.Vika Vogina, 11.a klase

Sasniegt uzstādītos mērķus nekad nav bijis vienkārši.
Lai to izdarītu, ir jāsniedzas tālāk par standartiem un jāizkāpj no savas komforta zonas.
Ir jābūt gluži kā Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnam- drosmīgam un apņēmīgam.
Elīza Rozentāle, 9.klase

Mēs izkrāsosim ne tikai gadu, bet arī ik dienu citā krāsā! Beāte Beatrise Juško, 12.klase

Noderīgas saites

Individuālo kompetenču attīstība


Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Madonas novada pašvaldība, 2018.gada 17.augustā noslēdzot sadarbības līgumu Nr.MNP/2.4.9./18/274, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.

Projekta nosaukums “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta numurs projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001
Projekta īstenošanas laiks 2018.gada augusts – 2019.gada augusts
Projekta īstenotājs Valsts izglītības satura centrs
Projekta sadarbības partneris Madonas novada pašvaldība
Projekta mērķis Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Valsts izglītības satura centrs, pedagogi, izglītojamie
Aktivitātes
  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Projektā sniegtais atbalsts Skolās tiek veidota atbalsta sistēma, pedagogi veic individuālu darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Ārpusstundu pasākumi tiek veidoti ar mērķi dot iespēju skolēniem darboties tādās jomās, kādas šobrīd nenodrošina novadā pieejamā interešu izglītība, īpašu izmanību pievēršot STEM un vides jomai
Projektā iesaistītās novada skolas
  • Madonas pilsētas vidusskola
  • Madonas Valsts ģimnāzija
  • Bērzaunes pamatskola
  • Praulienas pamatskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 30.08.2016. noteikumi Nr.589 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi”
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 32 005 188 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 27 204 409 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 4 800 779 euro.

 

Madonas novada pašvaldībai pieejamais finansējums – 75 957,13 euro

Kontaktinformācija novadā Gundega Puķīte

 

Tālrunis 64860570

E-pasts gundega.pukite@madona.lv

Kontaktinformācija Valsts izglītības satura centrā Liene Voroņenko

 

Tālr: 67350815

E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Plašāka informācija par projektu https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml
Madvg logo
Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Madonā, LV-4801

Tālrunis

64807648; 29108012 direktore
64807334 lietvede
64807330 skolotāju istaba
26440503 direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
64807333 direktores vietniece mācību darbā

e-pasts: madonasgimnazija@madona.edu.lv

Datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans, tālr.: +371 25277799, e-pasts: datuaizsardziba@madona.lv


IZGATAVOJA Datzinis