Mērķi, uzdevumi

09.11.10

VĪZIJA

Madonas Valsts ģimnāzija ir reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību sākot no 7. klases un vidējo izglītību četrās izglītības programmās, kā arī interešu izglītību un pieaugušo tālākizglītību, dod iespēju jauniešiem radoši strādāt, sagatavo viņus iestājai augstākajās mācību iestādēs, veiksmīgai dzīvesdarbībai, veicina patriotisku attieksmi pret savu skolu, pilsētu, valsti

MADONAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS MĒRĶI

  • Sagatavot intelektuālā, praktiskā un ētiskā ziņā darba un izglītības tirgū konkurētspējīgus, Latvijas valstij uzticīgus jauniešus.
  • Veidot izglītības vidi, kas nodrošina valsts vispārējās vidējā izglītības un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, garantējot augstākas prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanā, lai absolventi būtu sagatavoti augstākās izglītības iegūšanai Latvijā un ārvalstu augstskolās.
  • Realizēt reģionālā metodiskā centra funkcijas.

EFEKTĪVAS  DARBĪBAS  MODELIS

-         Profesionāla vadības komanda;

-         Katra skolēna nepārtraukti progresējoši rezultāti;

-         Augsta pedagogu kvalifikācija, pastāvīga tālākizglītība un profesionālās meistarības pilnveidošana;

-         Augstas prasības mācīšanās procesam, pastāvīga skolēnu progresa kontrole;

-         Pozitīva gaisotne: sakārtota fiziskā vide, atzinība un stimuli, pozitīva skolēnu izturēšanās, augsta skolotāju morāle, labvēlīga saskarsme;

-         Vecāku un sabiedrības iesaistīšanās un atbalsts skolas darbībā un attīstībā, skolēnu iesaistīšana un līdzdalība;

-         Atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums.

ABSOLVENTA MODELIS

×          Prasme kvalitatīvi strādāt;

×          Patstāvība;

×          Aktivitāte;

×          Pašiniciatīva;

×          Radoša darbība;

×          Loģiskā un kritiskā domāšana;

×          Pašorganizācijas spēja;

×          Prasme strādāt komandā;

×          Spēja saredzēt, risināt problēmas, pieņemt lēmumus;

×          Komunikācijas spēja;

×          Spēja uzņemties atbildību;

×          Uzdrīkstēšanās inovācijām;

×          Valodu prasme (vismaz 3).

Madonas Valsts ģimnāzijas DARBĪBAS PRIORITĀTES 2015./2016. mācību gadā

  1. Tādu kompetenču attīstības veicināšana, kas izglītojamiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanā mūsdienu apstākļos: digitālo kompetenci, medijpratību, drošumspēju, līderības un komandas darba prasmes.
  2. Skolēnu piederības sajūtas savai ģimenei, skolai, valstij un cieņpilnas attieksmes pret sevi un citiem sekmēšana.
  3. Dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbība mācību procesa izvērtēšanā un analīzē.
  4. Izglītības procesa pēctecības nodrošināšana, sadarbojoties ar pamatizglītības iestādēm reģionā.
  5. Dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu padziļināta izvērtēšana.
  6. Pedagogu tālākizglītības aktualizācija svešvalodas prasmju pilnveidē.

Metodiskā tēma:

Mācību procesa analītiskās darbības pilnveidošana, aktivizējot pedagogu savstarpējo sadarbību.