Mērķi, uzdevumi

09.11.10

VĪZIJA

Madonas Valsts ģimnāzija ir reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību sākot no 7. klases un vidējo izglītību četrās izglītības programmās, kā arī interešu izglītību un pieaugušo tālākizglītību, dod iespēju jauniešiem radoši strādāt, sagatavo viņus iestājai augstākajās mācību iestādēs, veiksmīgai dzīvesdarbībai, veicina patriotisku attieksmi pret savu skolu, pilsētu, valsti

MADONAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS MĒRĶI

  • Sagatavot intelektuālā, praktiskā un ētiskā ziņā darba un izglītības tirgū konkurētspējīgus, Latvijas valstij uzticīgus jauniešus.
  • Veidot izglītības vidi, kas nodrošina valsts vispārējās vidējā izglītības un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, garantējot augstākas prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanā, lai absolventi būtu sagatavoti augstākās izglītības iegūšanai Latvijā un ārvalstu augstskolās.
  • Realizēt reģionālā metodiskā centra funkcijas.

EFEKTĪVAS  DARBĪBAS  MODELIS

-         Profesionāla vadības komanda;

-         Katra skolēna nepārtraukti progresējoši rezultāti;

-         Augsta pedagogu kvalifikācija, pastāvīga tālākizglītība un profesionālās meistarības pilnveidošana;

-         Augstas prasības mācīšanās procesam, pastāvīga skolēnu progresa kontrole;

-         Pozitīva gaisotne: sakārtota fiziskā vide, atzinība un stimuli, pozitīva skolēnu izturēšanās, augsta skolotāju morāle, labvēlīga saskarsme;

-         Vecāku un sabiedrības iesaistīšanās un atbalsts skolas darbībā un attīstībā, skolēnu iesaistīšana un līdzdalība;

-         Atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums.

ABSOLVENTA MODELIS

×          Prasme kvalitatīvi strādāt;

×          Patstāvība;

×          Aktivitāte;

×          Pašiniciatīva;

×          Radoša darbība;

×          Loģiskā un kritiskā domāšana;

×          Pašorganizācijas spēja;

×          Prasme strādāt komandā;

×          Spēja saredzēt, risināt problēmas, pieņemt lēmumus;

×          Komunikācijas spēja;

×          Spēja uzņemties atbildību;

×          Uzdrīkstēšanās inovācijām;

×          Valodu prasme (vismaz 3).