Kursi, semināri

16.03.10

Metodiskās dienas

Madonas Valsts ģimnāzija aicina pārnovadu skolu pedagogus piedalīties, sadarboties un kopā mācīties Metodiskajās dienās.

 • 2017.gada 25.augustā “Uz kompetencēm balstīta mācību stunda. Iespējas un izaicinājumi” (Gunta Lapsa, Regīna Makovska)
 • 2017.gada 25.augustā “Kvalitatīvas pedagoģijas principi” (Daiga Zaķe, Sandra Kraukle)
 • 2017.gada 23.augustā “Pozitīvas un daudzpusīgas sadarbības vides pilnveidošana skolā” (Signe Berga, Indra Jurika, Žaneta Flaksa)
 • 2017.gada 23.augustā “Personiskās kompetences veidošanās mācību un audzināšanas procesā skolā” (Lora Priedola)
 • 2017.gada 21./22.augusts “Kā atpazīt un strādāt ar apdāvinātiem bērniem” (Sandra Kraukle, Sarmīte Joma, Kristīne Liepiņa)
 • 2017.gada 15.martā “Atbalsts pedagogiem kompetenču apguvē” (Ilga Kušnere)
 • 2017.gada 15.februārī “Radošās pārvērtības sevī” (Inese Zlaugotne)
 • 2016.gada 30.novembrī “Karjeras izvēles galvenie pamatprincipi(Inta Lemešonoka, RPIVA)
 • 2016.gada 27.oktobrī “Tikumiskās audzināšanas īstenošana pamatizglītības 1.-9.klasēs” (Latvijas Pašvaldību mācību centrs)
 • 2016.gada 25.oktobrī “Bērnu tiesību aizsardzība. profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma” (Latvijas Pašvaldību mācību centrs)
 • 2015.gada 29.oktobrī “Pašregulācijas prasmes skolotājiem lēmumu, labsajūtas un veselības uzlabošanai” (Maira Dzene, Ivars Ikstens)
 • 2015.gada 22.maijā “Attiecību didaktika un kvalitatīva mācību stunda(Dr.paed. Anita Skalberga)
 • 2014.gada 30.oktobrī “Motivācija un iedvesma” (Inese Prisjolkova)
 • 2014.gada 29.oktobrī “Par veiksmīgu pēctecības principu ievērošanu dabaszinību mācību priekšmetos, pārejot no pamatizglītības posma uz vidējās izglītības apguvi ģimnāzijā” (Pieredzes apmaiņa)
 • 2014.gada 28.oktobrī “Ievads eTwinning” (Ingūna Lipska)
 • 2014.gada 21. martā “Praktiski vingrinājumi skolēnu izziņas procesu attīstībai mācību stundās” (Dace Lapiņa)
 • 2013.gada 28.oktobrī “Runas prasmes saziņā” (Ligita Smildziņa)
 • 2013.gada 22.martā “Emocionālā intelekta un paškontroles nozīme skolotāja darbā” (Linda Hofmane)
 • 2012.gada 31.oktobrī “Skaņas terapija un tās daudzveidīgās izmantošanas iespējas” (Ilze Bulate)
 • 2012.gada 13.martā “21.gadsimta prasmes- skolotājiem un skolēniem” (S.Lāce)
 • 2011.gada 25.oktobrī “21.gadsimta skolotāja tēls” (K.Beinaroviča)
 • 2011.gada 27.septembrī “Skolas mācību procesa modernizācija, izmantojot portālu Uzdevumi.lv”
 • 2011.gada 3.maijā “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana” (A.Nikolaisone)
 • 2010.gada 27.oktobrī „Kā enerģētiski pasargāt sevi no stresa, kā atbrīvoties no saspringuma, noguruma” (A.Gailīte)
 • 2010.gada 6.maijā „Mācīšanās prasmes – pamats mūžizglītības motivācijai” (K.Bikše)
 • 2009.gada 28.oktobrī „Skolēnu domāšanas prasmju attīstīšana” (A.Pastore)
 • 2009.gada 7.aprīlī „Skolēnu pētniecisko darbu vadītāju kompetenču pilnveide pamatizglītībā” (dr.paed. S.Ozoliņa, mg.sc.soc. K.Lukaševica).
 • 2008.gada 28.novembrī „Vērtībaudzināšana mainīgajā sabiedrībā” (mag.paed. S.Marsone).
 • 2008.gada 28.martā „Skolēnu attieksmes pret mācībām pilnveidošanās skolas un ģimenes sadarbībā” (dr.habil.paed. A.Špona).
 • 2007.gada 25.oktobrī „Skolēnu, skolotāju un vecāku līdzatbildība mācību un audzināšanas procesā” ( A.Pastore).
 • 2007.gada 16.martā „Darba iespējas mūsdienu sabiedrībā, ienākumu gūšanas veidi” (A.Pastore).
 • 2006.gada 1.decembrī seminārs „Skolas loma skolēnu karjeras izvēlē” (NVA Madonas filiāles vadītāja L.Kraukle, PKIVA Madonas kabineta konsultante G.Dreimane) un lekcija „Izvēles nozīme savu mērķu īstenošanā” (mag.psych. I.Freivalde).
 • 2006.gada 16.februārī „Sakārtots skolotājs dialogā ar sevi un skolēniem” (lektore dr.psych.G.Svence).
 • 2005.gada 2.decembrī „Atbalsts skolēnam mācību procesā” (mag.paed. V.Vaivade).
 • „Skolēnu radošo spēju, pašizpausmes iespēju attīstība mācību un audzināšanas procesā” (pieredzē dalās MVĢ skolotāji).
 • 2004.gada 10.novembrī Lekcija „Kāpēc skolēniem rodas grūtības mainot skolu un kā to novērst” (mag.psych. I.Freivalde) un atklātā pedagoģiskās padomes sēde „Par 7.un 10.klašu skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu diagnosticēšanu un skolēnu adaptācijas grūtībām”.
 • 2004.gada 30.aprīlī Lekcija „Aktualitātes mācīšanas un mācīšanās procesa organizācijā un vadībā” (dr.paed. A.Petere) un atklātā pedagoģiskās padomes sēde „Mācīšanās procesa kvalitāte 11.klasēs”.
 • 2003.gada 7.novembrī Lekcija par vecumposma īpatnībām, adaptācijas grūtībām (psiholoģe M.Broka) un atklātā pedagoģiskās padomes sēde „10.klašu skolēnu mācību sasniegumu analīze”.