Metodiskā padome

16.03.10

Metodiskās padomes darbības virzieni:
 • Mērķtiecīgs, sistemātisks darbs izglītības procesa pilnveidē, aktuālu pedagoģisku, sociālu, psiholoģisku problēmu risināšanā;
 • Pamatotu, aktuālu mērķu un uzdevumu izvirzīšana skolas attīstībai;
 • Organizēt skolotāju savstarpējo sadarbību, pieredzes apmaiņu, veidot jaunu pieredzi, ieviest un veicināt inovācijas, eksperimentus Veidot pedagogu profesionālās izaugsmes un pašaktivitātes izvērtējuma sistēmu;
 • Izpētīt un noteikt pedagoģisko darbinieku vajadzības un izvirzīt konkrētus uzdevumus;
 • Palīdzēt skolotājiem sagatavoties skolas akreditācijai, veikt kvalitatīvu analīzi un pašvērtējumu. Izvērtēt mācību sasniegumus, olimpiāžu rezultātus;
 • Izvērtēt ieskaišu sistēmas darbību un nepilnības;
 • Nodrošināt pašizglītības iespējas, veidot tālākizglītbas iespēju informatīvo bāzi un metodiskos atbalsta materiālus. Sniegt ierosmes jauniem meklējumiem izglītības kvalitātes nostiprināšanā;
 • Izstrādāt metodiskos ieteikumus, rekomendācijas;
 • Organizēt skolotāju radošo darbu skates, konkursus;
 • Apkopot metodisko pieredzi skolotāju darba mapē;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā. Sadarboties ar skolas padomi, skolēnu parlamentu;
 • Sadarboties ar ģimnāzijas padomi un skolēnu padomi.
Metodiskās padomes sastāvs un vadība:
 • Skolas Metodiskās padomes sastāvu veido metodisko grupu vadītāji, direktora vietnieki, skolas bibliotekārs;
 • Metodiskās padomes darbu koordinē un vada metodiskā darba vadītāja – metodiķe Kristīne Lukaševica.

Skolā ir izveidotas un darbojas šādas metodiskās grupas (MG):

Humanitāro un sociālo zinātņu mācību priekšmetu MG (vadītāja– V.Cakule)

 • latviešu valoda un literatūra
 • vēsture
 • Kulturoloģija
 • Sociālās zinības
 • politika un tiesības
 • ekonomika

Dabaszinību mācību priekšmetu MG (vadītāja – A.Vabule)

 • matemātika
 • fizika
 • ķīmija
 • bioloģija
 • informātika
 • ģeogrāfija

Svešvalodu MG (vadītāja –A.Šmeisa)

 • angļu val.
 • vācu val.
 • krievu val.
 • franču val.

Kultūrizglītības un sporta mācību priekšmetu MG (vadītāja – Z.Beģe-Begge)

 • sports un veselība
 • mūzika
 • mājturība un tehnoloģijas
 • dizains un tehnoloģijas

Klašu audzinātāju MG (vadītāja – L.Irbe)

Interešu izglītības MG (vadītāja – L.Irbe)