Normatīvie akti

16.03.10

Attālināta mācību procesa organizēšanas kārtība

MVG_nolikums

Ieksejas_kartibas_noteikumi

Gada_gimnazists_norises_kartiba

Izglītojamo_mācību_sasniegumu_vērtēšanas_kārtība

Izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības kārtība. Skat. sadaļā “Mācību darbs”

Izglītojamo apbalvošanas un prēmēšanas kārtība

Kārtība, kādā reģistrē neierašanos izglītības iestādē

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas