Par MVĢ

15.03.10

Dibināta 2003.gadā pēc Madonas pilsētas ģimnāzijas reorganizācijas
Madonas Valsts ģimnāzija ir Madonas pilsētas domes dibināta mācību iestāde.

Adrese: Kr. Valdemāra bulvārī 2a, Madonā, LV- 4801

Madonas Valsts ģimnāzijas mērķi:

  • Sagatavot intelektuālā, praktiskā un ētiskā ziņā darba un izglītības tirgū konkurētspējīgus, Latvijas valstij uzticīgus jauniešus;
  • Veidot izglītības vidi, kas nodrošina valsts vispārējās vidējā izglītības un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, garantējot augstākas prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanā, lai absolventi būtu sagatavoti augstākās izglītības iegūšanai Latvijā un ārvalstu augstskolās;
  • Realizēt reģionālā metodiskā centra funkcijas.

Skolas vadība:
Vanda Maderniece – direktore
Solita Medene – direktores vietniece mācību darbā
Iveta Vabule – direktores vietniece audzināšanas darbā

Kristīne Lukaševica – izglītības metodiķe

Arturs Krūmiņš- direktores vietnieks saimnieciskajā darbā