Karjeras atbalsts

08.09.17

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.: 8.3.5.0/16/I/001  Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

- nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

- celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

- motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Madonas Valsts ģimnāzijas Karjeras izglītības programma

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./ 2021. mācību gadam


: MVG_KI_programma
mvģ karjeras pasākumu plāns 2019_2020

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.mācību gadam: Madonas novads_KAA pasakumu plans_2018_2019

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018.mācību gadam: Karjeras_izglitibas_plans

Izmaiņas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā 2017./2018. m.g.: Karjeras_izgl_plans_izmainas

____________________________________________________________

Madonas Valsts ģimnāzijas aktivitātes:

2018./2019.mācību gadā Madonas Valsts ģimnāzijā ( turpmāk MVĢ)   turpinās mērķtiecīgs, daudzpusīgs  karjeras attīstības atbalsta ( turpmāk KAA)  darbs.  Tas notiek  saskaņā ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu, sadarbojoties  iestādes pedagogiem, skolēnu  vecākiem, absolventiem, uzņēmējiem, kā arī  valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām.  Daudzi vērtīgi karjeras izglītības pasākumi tiek īstenoti, piesaistot   ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās  izglītības iestādēs”  finansējumu. Tas skolēniem  paver plašākas iespējas  iepazīsties ar dažādām profesijām, darba pasauli, izpētīt tālākās izglītības iespējas, attīstīt pašvērtējuma un karjeras lēmumu pieņemšanas  prasmes.

2018./2019. mācību gada 1.semestrī  MVĢ skolēni ir piedalījušies 5 karjeras attīstības atbalsta pasākumos ar ESF projekta  ietvaros:

Profesiju_kaleidoskops

Medicinas_nozare

Karjeras diena_2018

Karjeras_diena_9_10_klasei

Cits_bazars

Uznemeju_dienas

Pārtikas_tehnologa_kurpēs

Profesiju_rēbuss

_____________________________________________

2017./2018. mācību gadā:

Karjeras_diena_2017

Par_Karjeras_dienu

Profesiju diena: Profesiju diena

Karjeras pasākums “Biznesa garša”: Biznesa_garsa

Karjeras izglītības pasākumi:

Izmegini_uzzini_aizraujies

Līderības_skola

cela_pie_profesijas

enu_diena

__________________________________________________

Noderīga informācija:

http://www.niid.lv
target=”_blank”>http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/
http://www.profesijupasaule.lv/
https://www.prakse.lv/
http://europass.cedefop.europa.eu/lv
http://www.nva.gov.lv/karjera/