MVĢ Attīstības fonds

07.11.14

Madonas Valsts ģimnāzijas Attīstības fonds- atklātais sabiedriskais fonds, izveidots ar mērķi veicināt Madonas Valsts ģimnāzijas audzēkņu izglītības, veselības, sociālās vides, sporta, kultūras un sabiedriskās dzīves pilnveidošanu.

Dibināts 2004.gada 11.martā

Reģistrācijas Nr. 40008080822

Valdemāra bulvārī 2a, Madona, LV-4801

AS SEB banka

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV82UNLA0050004205586

MVĢ Attīstības fondu vada Marģers Smudzis.