Zinātniski pētnieciskā darbība

24.02.14

VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai: zpd_vadlinijas

Zinātniski pētnieciskās darbības kārtība

Zinātniski_pētnieciskās_darbības_kārtība

Pielikumi, paraugi:

Titullapa: Titullapa_paraugs

Anotācija: Anotācija_paraugs

Saturs: Saturs_paraugs

Ievads: Ievads_paraugs

Secinājumi: Secinājumi_paraugs

Izmantoto informācijas avotu saraksts: Izmantotie_informācijas_avoti_paraugs

Anketa: Anketa_paraugs

Intervija: Intervijas_protokola_paraugs